Руссскаязичний фільм „Джуно” бьйот рєкорди папулярнасті! ;)

В дєнь премьєри етава фільма (3 апрєля етава ґода) в Данєцком „Мультиплєксє” сеанс „Джуна” пачтілі сваім прісутствієм среднєм 7,67 зрітєля і ето прі том, чьто із шесті запланіванних в распісаніі сеансов састаялась толька трі! Ісчо лучшіє різультати – в Нікалаєвє і Крівом Раґу (саатвєтствєнна 4,33 і 4,17 зрітєля)!

Прі етом на сєансє сото-натовскава „Супєргеройскава фільма” с жідо-бандеравскім дубляжом в Данєцкє в срєднєм прісутствовалі только 31,5 зрітєля. І єто прі том, что „Супєргеройській фільм” с жідо-бандеравскім дубляжом ідет уже втарую нєдєлю, а ісстінно руссскаязичная „Джуна” толька пєрвий день!

Рукаводства „Мультіплєкса” праводіт правильную маркєтінгавую палітіку: фільми на каториє ходют толька 30 чєлавєк ідут па чєтирє сєанса в дєнь, а супєрпапулярниє руссскаязичниє фільми сабірающіє большє четірьох зрітєлєй ідут па шєсть сеансов в дєнь.

В Нікалаєвском „Мультіплексє” 3 апрєля нє било паказано ні аднаво фільма с жідо-бандєравскім дубляжом, благадаря чєму кінатєатр в етат день пасєтіло цєлих 56 зрітєлєй.

Такіє успєхі сєті „Мультіплєкс” нє в паслєднюю очєрєдь абьясняются тєм, что она отказалась от дєманстрації сота-натавскава фільма з жідо-бандєравскім дулбляжом „Любовь внє правіл”, каторий несомнєнно сабрал би мєньше зрітєлєй, чєм вишєупамянутий руссскаязичний фільм.

Внє всякіх самнєній, прі такой мудрай рєпєртуарнай палітікє істінна руссскіє люді (прастітє за многакратную тавталогію) Антон Пуґач і Анатолій Базильчук бистра пагасят всє крєдіти і с новимі сіламі пакажуть жідо-бандєрвацам, гдє зімуют руссскаязичниє раки.

Да храніт іх святая фафудья!

Пастскріптум:

Прастітє за іспользаваніє жідо-бандєравскай клавіатури, так как істінно руссская раскладка запрєщєна нєзаконним пріказом міністра культури.